Grunts tīrīšanas darbi piestātņu KR-24, 25 pieejā

   Šī gada 23. oktobrī Rīgas ostā tika uzsākti grunts tīrīšanas darbi piestātņu KR-24, 25 pieejā. Grunts atzīme tīrīšanas darbu iecirknī būs -14.0m. Šo darbu galvenais mērķis ir palielināt piestātņu skaitu, kurās var apstrādāt “Post Panamax” tipa kuģus, kā arī palielināt graudu eksportu caur Rīgas ostu. Grunts tīrīšanas iecirknis ir apskatāms šajā vietnē.

   Vienlaicīgi ar grunts tīrīšanas darbiem, krastā notiek divu tauvošanās pāļu izbūve, kas nodrošināšanās drošu kuģa tauvošanu. 

  Grunts tīrīšanas darbi tiek veikti ar kompānijas “Rohde Nielsen A/S” grunts padziļināšanas vienībām – “SIF R” un “HEIMDAL R“. Izsmelto grunti “SIF R” nogādās Rīgas jūras līča atbertnē, kas paredzēta tieši šādam mērķim.             

   Pēc šo darbu pabeigšanas piestātnē būs iespējams apkalpot kuģus ar iegrimi līdz 13.0 – 13.5m.

   Grunts tīrīšanas darbus ir plānots pabeigt 10-12 dienu laikā. Kuģotājiem jāņem šī informācija vērā un jārīkojas atbilstoši drošai kuģošanas praksei.

OK 03/2018

Grunts padziļināšanas darbi Rīgas pasažieru termināla pieejā

    Vairāku kruīza kompāniju kuģi bija spiesti izmantot kravas kuģiem paredzētās brīvostas piestātnes, jo esošā pasažieru termināla pieejas kanāla dziļums nebija pietiekošs, lai apmierinātu iekšējās kuģošanas drošības politikas nosacījumus. Šī iemesla dēļ cieta ne tikai kruīzkuģa pasažieri, kuriem nokļūšana pilsētas centrā bija apgrūtināta, bet arī kravas termināli, kuros piestāja kruīza kuģi. Lai rastu risinajumu šīm problēmām tika veikti pasažieru termināla piestātņu pieejas un kanāla grunts padziļināšanas darbi, kuru rezultātā kanāla platums tika paplašināts no 80 uz 120m, piestātņu pieeja un kanāls tika padziļināts no 10.0m līdz 10.5m. Tika izveidots jauns kuģu apgriešanās baseins ar 400m diametru, iepriekšējo 360m vietā.

Padziļināšanas darbi tika uzsākti šī gada 1. jūnijā un visi darbi objektā pabeigti 10. augustā. Padziļināšanas darbus veica uzņēmējsabiedrība “Rohde Nielsen A/S”, kura darbos iesaistīja trīs padziļināšanas kuģu vienības – “Freja R“, “Vidar R” un “Margrethe Fighter“.

Jaunie akvatorijas dziļummērījumi ir atrodami šajā saitē. Aktuālā situācija drīz tiks atspoguļota arī uz jūras navigācijas kartēm.

OK 02/2018

 

Brīvostas piestātņu ZO-1 un ZO-2 rekonstrukcija

   Šī gada 24. maijā noslēdzās tehniskie darbi pie piestātnes ZO-1 un ZO-2 rekonstrukcijas. Piestātnes ZO-1 DA galā tika izbūvēti divi tauvošanās pāļi, kas atļaus droši tauvot pie pistātnes kuģus ar garumu līdz 170m. Piestātnes grunts atzīme visā tās garumā ir -11.0m. Šobrīd maksimālā kuģa iegrime pie piestātnes ZO-1 no 9.2m ir palielinajusies līdz 9.7m. Kopējais piestātnes garums ir 200m.

   Piestatnes ZO-2 ZR galā tika izbūvēts piestātnes pagarinājums 94m garumā. Tika iedzīta jauna rievsiena visas piestātnes garumā ar grunts atzīmi -12.0m, kas ļaus pieņemt kuģus ar iegrimi līdz 11.5m iepriekšējo 9.1m vietā. Kuģu maksimālais garums ko piestātnē var apstrādāt ir 230m. Kopējais piestātnes garums ir 265m. Piestatņu ZO-1 un ZO-2 jaunos dziļummērījumus var apskatīt šajā saitē.

OK 06-2/2018